Vijay Shikshan Sanstha - an Institute for Hearing Impaired

Dedicated Staff

  Shri. Ravindra Dhawale
  Principal : Pragati Vidyalaya

  Smt. Geeta Shelar
  Principal : Sadhana Vidyalaya

  Staff Members of Pragati Vidyalaya

  Staff Members of Sadhana Vidyalaya